Q-TRAK LOGIN

SLUŽBY

Přidaná hodnota služeb společnosti G&P vychází z Quality Excellence Modelu a IT řešení společnosti G&P. Služby jsou založené na modulárním konceptu, který nám umožňuje vytvářet balíčky na zakázku přesně podle konkrétních potřeb každého klienta.

Inspection

KONTROLA

Naše služby na pracovišti i mimo pracoviště jsou zaměřené na nezávislé posuzování různých produktů a postupů za účelem ověření správnosti.
Co je QTRAK Proč využívat G&P

Inspection
Skupina G&P pracuje v úzké součinnosti se svými klienty. Maximalizuje efektivitu výrobní linky prostřednictvím rychlého a efektivního řešení veškerých odchylek v oblasti kvality výroby. Služba je optimálně řízena dodržováním striktních kontrol, postupů a auditů G&P.
MONTÁŽ KOMPONENT & KONTROLA MODULU
Inpection
Společnost G&P nabízí soubor služeb kontroly příchozích částí, které odhalují vadné součástky před tím, než dojdou na výrobní linku, a tím zabraňuje narušení chodu výrobní linky. Díky využití technologie tabletu tato služba také dodává údaje o probíhajících trendech kvality dodavatelů v reálném čase.
VSTUPNÍ PŘEJÍMKA [IPI]
V oblasti zavádění nových produktů G&P nabízí službu, která zajišťuje stoprocentní proaktivní kontrolu klíčových součástí s využitím dat o historické výkonnosti. Tato služba zajišťuje, že jsou pilotní a první konstrukce zcela zabezpečeny proti odchylkám.
PROAKTIVNÍ KONTROLA [PAC]
Cílem této služby je odstranění problémů v závodech zákazníka a nalezení původu problematických součástí. Díky celosvětové působnosti G&P jsme schopní svým klientům standardně nabídnout tuto službu v požadovaných lokalitách dodavatelského řetězce za nejnižší cenu díky využití místních kontrolních týmů.
DODAVATELSKÝ FIREWALL
Kontrola před odesláním je posledním bodem ve výrobě, kdy každý produkt je subjektem standardní kontroly k zajištění plné shody s požadovanými specifikacemi. Rozsáhlé zkušenosti s těmito kontrolami umožňuje G&P zajistit souvislé plnění našich klientů vůči zákazníkům.
AUDIT NA KONCI LINKY
Výrobci automobilů mají nejpropracovanější dodavatelský řetězec na světě na dodávku svých automobilů ke koncovým dealerům. G&P poskytuje sadu kontrolních programů, které byly v praxi provedeny, za účelem snížení přepravních poškožení automobilů. Toto snížilo náklady na opravy u dealerů a následné zpoždění prodeje automobilu.
KONTROLA PŘEPRAVY VČETNĚ FINÁLNÍ KONTROLY AUTOMOBILU
Když nastane to nejhorší a dojde k neúmyslnému poškození produktů během přepravy nebo manipulace, pak je nutné provést analýzu k určení jejich shody s požadovanými standardy a určení potencionální příčiny poškození. G&P jako nezávislá strana provede profesionální a objektivní analýzu takovýchto situací.
POŠKOZENÍ KOMPONENT BĚHEM MANIPULACE A PŘEPRAVY
Při vrácení Flotilových / pronajatých vozidel je požadavek na důsledné vyhodnocení stavu vozidla za účelem definování aktivit pro uvedení do původního stavu. G&P jako nezávislá strana provede profesionální a objektivní kontrolu a analýzu vrácených flotilových a pronajatých vozidel.
KONTROLA VRÁCENÝCH FLOTILOVÝCH / PŮJČENÝCH AUT A VYHODNOCENÍ
S rostoucí komplikovaností produktů nabývá přesné měření na důležitosti. V takových případech nabízí G&P výrobcům podporu v podobě kontraktovaných CMM měřících služeb, které umožňují výrobcům zvládnout náročné přesné měření uvnitř i mimo společnost.
Rectification

NÁPRAVA

Společnost G&P nabízí soubor profesionálně řízených služeb nápravy kvality, kdy je klientům poskytována služba nápravy problémů v oblasti kvality.

Tyto služby na pracovišti i mimo pracoviště jsou zaměřeny na zajištění toho, že jsou součásti a hotové výrobky vhodné pro určený účel.

Odvětví Zaměstnanci

Při práci s výrobci původního zařízení a jejich dodavateli provádí společnost G&P odborné činnosti při přepracování vadných součástí, které jsou rychle opravovány a odcházejí jako vyhovující součásti, čímž se výrazně šetří náklady a snižuje se celkový dopad výroby na prostředí.
OPRAVY
Programy retrofitu skupiny G&P jsou sestavené tak, aby pomáhaly výrobcům s nápravou vad vozidel před tím, než se dostanou k prodejcům. Díky globální působnosti G&P je možné rychle a efektivně rozmístit místní zkušené mechaniky a elektrikáře v různých lokalitách klienta a místech vstupu/výstupu.
RETROFIT VOZIDEL
Odborní techničtí pracovníci G&P mají prokazatelnou odbornou zkušenost s vedením množství prototypových programů. Společnost G&P má bohaté zkušenosti s přepracováváním prototypů podle úprav designu, které požaduje klient.
PODPORA KONSTRUKCE PROTOTYPU
Společnost G&P je schopná podporovat výrobce prostřednictvím specializovaných zdrojů a dovedností, které může využít hlavní tým. Tak může organizace efektivně řešit náhlé a neočekávané vlny potřeby zdrojů.
PODPORA VÝROBY/NEDOKONČENÉ VÝROBY
Řešení otázek kvality v areálech a skladech vyžaduje rychlou reakci, aby nebyla narušena logistická organizace. Díky specializované technologii scannerů, celosvětové působnosti a zkušeným pracovníkům dokáže G&P zajistit data o lokalitě v reálném čase a efektivní řešení problémů.
SWEEP
V průběhu náběhu výroby, tvorby sérií a zásob výrobci obvykle vyžadují podporu v podobě kontroly a nápravy, aby udrželi původní tempo uvádění vozů na trh. Díky odborným dovednostem, zkušenostem, technologii a celosvětové působnosti je společnost G&P v ideální pozici při poskytování té nejlepší podpory těchto kampaní.
PODPORA NÁBĚHU VÝROBY (VČETNĚ BATCH & HOLD)
Je běžné, že v době uvádění na trh nejsou ustálené možnosti procesu a pásma tolerance, a proto jsou nezbytné služby zpřesnění instalace částí karosérie. Rozsáhlé zkušenosti společnosti G&P's karosériemi nám umožňují podporovat výrobce s požadovanou odborností tak, abychom tyto dokončené vozy opravili.
DOKONČOVACÍ SLUŽBY
Spolu s rostoucím využitím elektroniky a počítačových technologií v moderních vozidlech existuje neustálá potřeba seřizování a aktualizace/zvyšování třídy softwaru, aby bylo dosaženo optimálního výkonu. Společnost G&P má schopnosti a zkušenosti k tomu, aby mohla tyto činnosti provádět pro výrobce v závodech a jednotlivých částech dodavatelského řetězce.
OPTIMALIZACE SOFTWARU
Vzhledem k rostoucí komplexnosti logistiky zapojené do dodávek vozů výrobci původního zařízení čím dál více představují technologie ochranného balení, které ochraňují důležité části povrchu vozu. Společnost G&P má dovednosti i kompetenci k tomu, aby mohla výrobcům původního zařízení při těchto činnostech asistovat.
Technical

TECHNICKÉ SLUŽBY

Soubor profesionálně spravovaných řešení prvotřídní kvality orientovaných na službu určený k řešení kvality, inženýrských záležitostí a problémů v dodavatelském řetězci v rámci výrobního průmyslu během celého životního cyklu výrobku.

Společnost G&P proaktivně a reaktivně aplikuje služby Quality Excellence Model za účelem nápravy problematických oblastí v závodu klienta a nalezení původní příčiny těchto problémů.

Kontaktujte nás

Dodavatelé si uvědomují potřebu dát výrobcům původního zařízení k dispozici schopné rezidentní inženýry, kteří poskytují podporu ve formě řešení problémů přímo na místě. Díky síti rezidentních inženýrů, kterou má společnost G&P k dispozici, dokáže poskytovat cenově výhodné služby v této oblasti.
REZIDENT INŽENÝR
K dosažení požadované cenově výhodné výroby musí OEM a dodavatelé dosáhnout cíl výroby bez defektů. Zajištění kvality procesů se zaměřuje na optimalizaci designu výrobku a konstrukce, aby bylo dosaženo požadované způsobilosti procesu.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PROCESU
Dosažení požadovaných konzistentních procesů nezbytných k zajištění optimální ceny výroby představuje několik problémů s kvalitou. Díky rozsáhlým odborným zkušenostem a službám v oblasti inženýrství je skupina G&P schopná poskytnout klientům asistenci, aby dosáhli výsledků.
ANALÝZA PŘÍČINY A JEJÍ ŘEŠENÍ
Rozvoj a udržování dodavatelských řetězců odvádí týmy zajišťující kvalitu v závodu od jejich klíčových aktivit. Skupina G&P dokáže tento požadavek řešit kombinací své technické odbornosti a inovativních nápadů v rámci nejlepší praxe v odvětví a dodá balíčky podpory dodavatelů na míru.
SLUŽBY DODAVATELSKÉHO ROZVOJE
Skupina G&P má k dispozici soubor auditů k posuzování dodavatelů na základě hodnocení nastavených procesů řízení kvality.
KONTROLA PROCESŮ A AUDITY
V mnoha případech musí organizace zcela restrukturalizovat a změnit způsob, jakým realizují své výrobní postupy, aby dosáhly vyšší konkurenceschopnosti a efektivity. Společnost G&P má dostatek zkušeností, nástrojů a modelů excelence k podpoře takových změn za účelem zvýšení kvality a snížení nákladů.
OBRAT V JAKOSTI
Společnost G&P nabízí specializované služby pro případ propadu kvality. Nejprve zastavíme a vyřešíme daný problém a následně vyšetříme příčiny jeho vzniku a vyhodnotíme jeho riziko. Tato služba zajistí, že se tým jakosti klienta může soustředit na jiné činnosti s přidanou hodnotou, zatímco G&P řeší nastalé obtíže.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Společnost G&P má k dispozici specializované inženýry, kteří mají na starost odborné posouzení chemických, mechanických a metalografických vlastností příchozích surovin a maziv. Tyto služby nejen že poskytují záruku dodávané kvality, ale také můžou výrazně přispět při řešení problémů výrobní linky.
LABORATORNÍ SLUŽBY
S využitím služeb společnosti G&P v oblasti záruk mohou výrobci původního zařízení a jejich dodavatelé využívat při činnostech záručních analýz externí služby. Společnost G&P poskytuje nezávislé, nezaujaté a faktické analýzy reklamací a ručení.
WARRANTY [NEZÁVISLÉ TESTOVÁNÍ]
Zahrnutí APQP do základních procesů kvality a obchodu zkracuje cykly a snižuje rizika a zároveň zvyšuje kvalitu a snižuje celkové náklady. Skupina G&P může zprostředkovat zkušené inženýry, kteří dokážou týmům projektového managementu předložit odborný pohled na všechny aspekty procesu APQP.
APQP MANAGEMENT
Aby výrobci zvyšovali svou produktivitu, efektivitu a zaváděli potřebné změny, musí se pravidelně vzdělávat v oblasti optimálního využívání nových a stávajících nástrojů kvality a technik. Naši školitelé jsou odborníci v dané oblasti a poskytují vzdělávání nejvyšší kvality, které doplňují příklady ze skutečného života.
SLUŽBY VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORY
Výrobci musí navázat spolupráci s partnery v dodavatelském řetězci, kteří jsou schopní plnit jejich očekávání s vysokou konzistencí. Inženýři společnosti G&P mají odbornost potřebnou ke stanovení programů auditu, které určí, do jaké míry dodavatel splňuje různé požadavky.
BENCHMARKING/HODNOCENÍ PROVEDITELNOSTI U DODAVATELŮ
Většina OEM vyžaduje, aby jejich partneři v rámci dodavatelského řetězce splňovali mezinárodní standardy kvality nebo vlastní certifikační standardy OEM. Inženýři společnosti G&P mají s průmyslovými standardy a jejich implementací rozsáhlé zkušenosti.
PODPORA V OBLASTI CERTIFIKACE OEM/DODAVATEL
Projektový management je disciplína, která vyžaduje plánování, organizaci a správu zdrojů za účelem efektivní a hospodárné činnosti konceptu designu k finálnímu produktu. Díky specializovaným strojírenským znalostem má společnost G&P prokazatelnou úspěšnost při správě klíčových elementů.
Recruitment

NÁBOR

Vivate Recruitment (součást G&P Group) je čerstvá, inovativní a technická personální agentura, která má znalosti a odbornost k zajištění správného řešení vašich personálních potřeb.

Specializuje se na nábor v oblasti automobilového a leteckého průmyslu a techniky jak pro G&P tak pro externí zákazníky.

Klíčem k našemu úspěchu je znalost procesu náboru. Toto odvětví je pro nás vášní a naše personální nabídky umožňují uchazečům i klientům najít dokonalé řešení.

 

Kariéra Naše hodnoty

Vivate je ideálním řešením všech vašich personálních potřeb. Rozumíme trhu a uvědomujeme si nedostatek dovedností, který se projevuje napříč všemi odvětvími. Zaměřujeme se konkrétně na pasivní uchazeče o práci a tvoříme skupiny talentů v rámci automobilového průmyslu, technologie a letectví a svým klientům zprostředkováváme spojení s těmi nejhodnotnějšími kandidáty.
STÁLÁ PRACOVNÍ SÍLA
Vivate dokáže zprostředkovat externí dodavatele veškerých funkcí pro plnění krátkodobých nebo dlouhodobých zakázek podle obchodních potřeb klienta a požadavků na flexibilitu.
EXTERNÍ ZDROJE
Vzhledem k bohatým zkušenostem se správou dočasné pracovní síly, kdy umísťujeme více než 400 lidí denně, jsme ideálním partnerem při plnění vašich požadavků na dočasnou pracovní sílu. Máme prokazatelné výsledky v získávání, udržování a vedení velkých počtů pracovníků na různých místech a klientům tak pomáháme zkracovat dobu potřebnou k vedení velkých skupin pracovníků.
DOČASNÁ PRACOVNÍ SÍLA
Organizace Vivate je schopná klientům poskytnout odborné služby prodeje, v rámci kterých klíčoví dodavatelé a Vivate tvoří strategické partnerství, jež přináší klientovi výhodu většího pokrytí a jednotného kontaktního místa.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

G&P Management s.r.o U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +42 (0) 487 520 786          +42 (0) 487 521 411